KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓWAdministrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Marcin Kurek „STEFMAR” ZUHP      z siedzibą w Mszanie Dolnej ul. Spadochroniarzy 28e, 34-730 Mszana Dolna, NIP: 737-11-30-597 REGON; 492725673.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem siedziby pisemnie.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel jeśli występuje.

Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Rozpatrywania skarg i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.

Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Prowadzenia statystyk poprzez pliki cookies.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez nas jedynie na podstawie posiadanych zgód.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

  • pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, spedycyjną

  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń

  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)

  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność

Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Czas przechowywania danych

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Dokumenty rozliczeniowe

  Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia     zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Dokumenty związane z rękojmią

  Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu     rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Dane dla celów marketingowych

  - W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

  - W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane przekazywane na forum eds

  Do czasu usunięcia konta z serwisu (cofniecie zgody)

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z Marcin Kurek „STEFMAR” ZUHP. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.


Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że
w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub  w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO. Należy mieć jednak na uwadze, iż partnerzy Marcin Kurek „STEFMAR” ZUHP podczas  użytkowania  serwisu  eds  mogą  przetwarza dane  w  postaci  plików  cookies  w  sposób automatyczny  np.         w  celu  stosowania  technologii  Google  Analytics  i  Google  AdWords.